Search

Общи условия

Условия за употреба

  1. Съгласие

Вашият достъп до настоящия уебсайт и използването му се подчинява на следните условия и приложимо законодателство. Чрез достъпа и разглеждането на настоящия уебсайт Вие приемате без ограничения и уговорки настоящите условия и потвърждавате, че тези условия заменят всички други споразумения относно използването на този уебсайт, сключени между вас и Бикомед, и тези споразумения вече не са в сила.

  1. Медицинска информация / условия

Информацията за продукти на настоящия уебсайт е заимствана от одобрени регионални информационни брошури нa нашите партньори и е само за общи цели. Всяко представяне на продукти на настоящия уебсайт е само с информационна цел. Много от настоящите медицински продукти (лекарства, медицински изделия) се прилагат само от лекар или квалифициран медицински специалист. Информацията за продукт не предоставя пълна медицинска информация и не замества професионалната медицинска помощ. В СЛУЧАЙ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ, ПОСЕТЕТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ОЧЕН СПЕЦИАЛИСТ НЕЗАБАВНО. Когато се консултирате за подходящата употреба на лекарства или медицински изделия директно с предписващия ги лекар, здравен или друг специалист, трябва винаги да получавате изчерпателна медицинска информация за предписаните лекарства или медицински изделия (в това число информация за техните терапевтични ползи и възможните странични реакции). Лекарите и другите здравни специалисти (според случая) могат да получат пълна техническа информация, най-вече от обобщената характеристика на продукта, в случай на медицински продукт, или от ръководството за потребителя, в случай на медицинско изделие, или друга информация, свързана с безопасната употреба при оказване на здравна помощ.

  1. Използване на информацията

Можете да търсите в уебсайта за всякакви цели, но достъпът, изтеглянето или използването на информация от настоящия уебсайт, включително текстове, изображения, аудио и видео записи („Информация“), може да се използват само за нетърговски цели. Нямате право да разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, препращате, изпращате по пощата или използвате тази информация за търговски цели без писменото съгласие. Настоящия уебсайт, е обект на защита на авторското право.

  1. Търговска марка и други права на нематериална собственост

Вие потвърждавате, че всички наименования на продукти, независимо дали са словесни, комбинирани или с илюстрации, които се появяват на настоящия уебсайт, са запазени търговски марки на съответните им собственици.

  1. Ограничение на отговорността

Въпреки че Бикомед, оторизиран представител всички търговски марки в сайта, полага максимални усилия да предоставя вярна и актуална информация, същата може да включва технически неточности и печатни грешки. Бикомед си запазват правото да извършват промени, корекции и/или подобрения на предоставената информация, продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време без предизвестие, на база одобрени регионални материали на нашите партньори.  Нашите партньори не поемат отговорност за евентуални грешки или пропуски по отношение на текста, съдържащ се в настоящия уебсайт. ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДОСТАВЕНА В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА. БИКОМЕД НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ И НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЪЛНОТАТА И ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ ИЛИ НЕЙНОТО ЕВЕНТУАЛНО ПОЛЗВАНЕ. СЛЕДОВАТЕЛНО, ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ СЛЕДВА ДА ПРЕЦЕНЯВА ВНИМАТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯТА. ЗА ДРУГИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ, ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Освен това, „Бикомед“ ООД не носи отговорност и не са длъжни да компенсира щети, причинени от компютърни вируси или други злонамерени програми, които могат да атакуват Вашето компютърно оборудване или друго имущество в резултат на достъпа Ви до настоящия уебсайт или използването на информацията в него.

  1. Информацията, която ни предоставяте

Освен информацията, която е защитена от политиката за поверителност на лични данни, всякакви съобщения или материали, които изпращате към уебсайта по имейл или по друг начин, включително данни, въпроси, коментари, предложения или подобни, ще бъдат третирани като неповерителни и незащитени. Цялата информация, която изпращате, става собственост на “Бикомед“ ООД , и може да бъде използвана за всякакви цели, като възпроизвеждане, разкриване, предаване, публикуване, излъчване или изпращане по пощата.

  1. Преразглеждане

„Бикомед“ ООД може да преразглежда настоящите Общи условия по всяко време и да актуализира изпращането на съобщения. Вие сте задължени да спазвате тези актуализации, следователно трябва да посещавате настоящия уебсайт редовно, за да сте запознати с актуалната формулировка на Общите условия, която сте задължени да спазвате.

Back to Top
Product has been added to your cart